Aanbieding 14-persoons accommodatie Lichtenvoorde LV Villa Superior 14 personen Wellness

14-persoons accommodatie Lichtenvoorde LV Villa Superior 14 personen Wellness

Artikelnummer: BN1167730

Boek vandaag nog 14-persoons accommodatie LV Villa Superior 14 personen Wellness in Lichtenvoorde voor maar €2279 bij Bungalow.net

Algemene voorwaarden1. Toepassing algemene voorwaarden1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen, boekingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met TopParken Holding B.V. (TopParken) of aan haar gelieerde ondernemingen en betrekking hebben op alle soorten accommodaties en kampeerplaatsen welke door TopParken worden verhuurd.1.2. TopParken wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.1.3. Uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.2. Reservering2.1. TopParken neemt alléén reserveringsaanvragen in behandeling van personen van achttien (18) jaar en ouder. De huurder dient achttien (18) jaar of ouder te zijn en tijdens de boekingsperiode aanwezig te zijn. TopParken behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave vanredenen, te weigeren.2.2. De overeenkomst tussen TopParken en huurder komt tot stand op het moment dat TopParken de reserveringsbevestiging ? tevens zijnde de factuur ? per post of per e-mail aan huurder heeft verzonden, met dien verstande dat huurder de bevestiging binnen tien (10) dagen zult ontvangen.2.3. Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan TopParken te worden doorgegeven. Is huurder binnen tien(10) dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient huurder onverwijld contact op te nemen met de receptie van het park, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.2.4. Huurder zal aan TopParken binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. TopParken is gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, indien TopParken niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. TopParken heeft in datgeval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie, zonder nadere berichtgeving aan huurder, vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor de niet nakoming en ?annulering? in rekening te brengen.2.5. De overeenkomst betreft huur van een accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit inclusief de bijkomende kosten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.3. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst TopParken is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien TopParken een wijziging doorvoert, heeft TopParken het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste? 15,00 per wijziging bedragen.4. Prijzen4.1. Huurder is aan TopParken de overeengekomen huurprijs en bijkomende kosten, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd.4.2. De prijzen en bijkomende kosten staan voor ieder park vermeld op de prijslijst en de verschillende (park-)sites van TopParken. De prijzen op de definitieve reserverings- bevestiging/factuur zijn bindend.4.3. Onvoorziene, aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen genoemd op de prijslijst en websites zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.4.4. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.4.5. Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens de richtlijnen van de BTW administratie ten tijde van de boekingsbevestiging. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief kunnen bij huurder achteraf in rekening worden gebracht en geven huurder geen recht de boeking te annuleren.4.6. Alle prijzen genoemd op de prijslijst en websites zijn inclusief servicekosten voor twee personen, toeristenbelasting/parklasten (afhankelijk van de gemeente waar het park ligt) op basis van twee personen voor één nacht en kosten voor één dag internet type Brons. Meerprijzen voor een verblijfgedurende meerdere nachten worden niet weergegeven in de eerst zichtbare prijs. Eventuele wijzigingskosten voor een boeking zijn evenmin inbegrepen.4.7. Alle prijzen genoemd op de prijslijst en websites zijn inclusief waterverbruik, gas en elektra, eindschoonmaak, gebruik van de faciliteiten in de accommodatie en op het park en één afvalmunt per verblijf, bij een verblijf langer dan een week wordt één afvalmunt per week verstrekt.5. Betaling5.1. Huurder dient binnen veertien (14) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen volgens de reserveringsbevestiging/factuur. Het restant dient zes (6) weken vóór aankomst te zijn voldaan.5.2. Indien een reservering binnen zes (6) weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.5.3. Indien een reservering tien (10) dagen voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag te worden voldaan bij aankomst door middel van contante betaling of betaling door middel van pin/creditcard op het desbetreffende park.5.4. Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien huurder vertrekt vóór de overeengekomen vertrekdatum.5.5. Indien huurder op de overeengekomen aankomstdag niet verschijnt, dan is huurder de gehele huursom aan TopParken verschuldigd. TopParken heeft het recht om de gehele huursom van huurders creditcard te innen.5.6. TopParken heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie/kampeerplaats, zonder nadere berichtgeving aan huurder, vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.5.7. TopParken heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, met dien verstande dat huurder aansprakelijk is voor alle schade die TopParken als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, indien:bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan, verzuim treedt dan direct in;bij de aanvang van de huurperiode de waarborgsom niet is voldaan, dan wel een machtiging hiervoor niet is getekend;huurder het gehuurde voortijdig verlaat;huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode vóór 17.00 uur, zonder TopParken tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.TopParken maakt aanspraak op een vergoeding van de wettelijke rente plus een opslag van 4% over onbetaald gelaten bedragen en/of schadeclaims een en ander vanaf het moment dat de bedragen opeisbaar zijn.TopParken maakt bij het onbetaald laten van haar vordering(en) aanspraak op vergoeding van de wettelijke incassokosten. Voorzover huurder een consument is, geldt het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de huurder geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan maakt TopParken aanspraak op vergoeding van incassokosten tot een bedrag van 15% van de openstaande vordering.5.8. TopParken heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.6. Wisseldagen/verblijf6.1. De gehuurde kampeerplaats kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 13:00 uur en 17:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld op de reserveringsbevestiging, dient huurder de kampeerplaats vóór 11:00 uur vrijgemaaktte hebben.6.2. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 15:00 en 17:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld op de reserveringsbevestiging, dient huurder de accommodatie vóór 10:00 uur te verlaten.6.3. Het park houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat van het gehuurde en de compleetheid van de inventaris. Op de vertrekdag dient huurder eventuele sleutels, slagboompasjes en bandjes in te leveren. Het park behoudt zich het recht voor om eventuele onvolkomenheden of schade te verrekenen met de waarborgsom.6.4. Afwijkende aankomst- en vertrektijden dienen tijdig aan het park te worden doorgegeven. Bij te late uitcheck kan er een bedrag in rekening worden gebracht aan huurder.6.5. Bij aankomst ontvangt de huurder een informatiepakket over het park, de accommodatie of kampeerplaats.7. Waarborgsom7.1. Huurder zal bij aankomst op het park bij de receptie een waarborgsom dienen te voldoen, dan wel een schriftelijke machtiging dienen af te geven voor het incasseren van een waarborgsom. TopParken bepaalt op welke wijze de waarborgsom door huurder dient te worden voldaan. De waarborgsom bedraagt ?350,00.7.2. De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor TopParken van schade/extra kosten, in de meest ruime zin van het woord, die TopParken kan lijden/dient te maken bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die huurder vergezellen. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode vanhuurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.7.3. TopParken zal een contant betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde retourneren aan huurder onder aftrek van eventuele schade/extra kosten. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door TopParken bij huurder in rekening gebracht.7.4. TopParken zal de machtiging vernietigen indien er tijdens de eindcontrole van de accommodatie/ kampeerplaats geen schade/extra kosten worden geconstateerd. Indien tijdens de eindcontrole wel schade/ extra kosten aanwezig blijken, zal het schadebedrag worden afgeschreven van de rekening van huurder. De afschrijving zal nimmer het bedrag van de machtiging overstijgen. Indien de waarborgsom niet afdoende is voorde schade/extra kosten, worden deze kosten achteraf door TopParken bij huurder in rekening gebracht.8. (Huishoudelijke) reglementen8.1. Gasten dienen zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het terrein- reglement. TopParken heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom en/of teruggave van de waarborg.8.2. TopParken behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. TopParken is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het park en de gehuurde accommodatie te ontzeggen.8.3. TopParken behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van TopParken. Huurder zal eveneens hebben te dulden dat tijdens het verblijf werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan de faciliteiten van het park.8.4. Huurder dient medewerkers van TopParken (beheer) te allen tijde directe toegang tot het gehuurde te verlenen. Indien ruimte is voor overleg zal dit in overleg tussen huurder en de medewerkers van TopParken geschieden.8.5. Huurder zal de het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en huurder mag zich, evenmin de mede-gebruikers mogen zich, nimmer inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van het park van TopParken.8.6. Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden slechts overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten aan TopParken zijn voldaan. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek vóór 10.00 uur (accommodatie) envóór 11:00 uur (kampeerplaats), de sleutels, het slagboompasjes e.d. inleveren bij de receptie van het park.8.7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen laten overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. TopParken heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.8.8. Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te gebruiken en als een goed huisvader met het gehuurde en de inventaris om te gaan. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan TopParken te worden gemeld. Indien mogelijk zal TopParken direct met huurder afrekenen.8.9. Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door TopParken voor rekening van huurder gebracht.8.10. Het is niet toegestaan in het gehuurde te roken, behalve wanneer dit is aangegeven. Indien huurder rookt in een niet-rokers accommodatie dan zal TopParken een bedrag van ? 250,00 in rekening brengen en inhouden op de waarborgsom, ter dekking van de kosten voor de reiniging van het gehuurde.8.11. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor verwarmings-, kook- en wasdoeleinden te gebruiken dan die waarin door TopParken is voorzien.8.12. Huurder dient op de dag van vertrek: het beddengoed af te halen, de koelkast op 1 te zetten, de verlichting uit te schakelen, de thermostaat op 15°C te zetten en de ramen en deuren goed af te sluiten. Huurder zal het gehuurde op de dag van vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten.9. Huisdieren9.1. Afhankelijk van de accommodatie is het toegestaan uw huisdier mee te nemen naar uw verblijf (maximaal 2 huisdieren per accommodatie/kampeerplaats).9.2. Huurder dient bij de boeking op te geven of huisdieren meegenomen worden. De kosten die aan het verblijf van huisdieren zijn verbonden zijn aangegeven op de tarievenlijst evenals op de reserveringsbevestiging/factuur.9.3. Huurder dient eventuele aanwijzingen op het park op te volgen. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten van het park en dienen hun behoeftes te doen op de daarvoor ingerichte plekken.10. OvermachtOvermacht aan de zijde van TopParken bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van TopParken, daaronder in ieder geval begrepen personeelsstakingen, blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen. TopParken is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie/kampeerplaats ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal TopParken in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.11. Aansprakelijkheid11.1. TopParken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes of lockers) en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van de parken van TopParken.11.2. TopParken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder op één van de parken van TopParken niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.11.3. TopParken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van één van de park van TopParken of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.11.4. TopParken is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.11.5. TopParken is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.11.6. TopParken is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.11.7. Het kan zijn dat (een deel van) de parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten toegankelijk zijn in een bepaalde periode, raadt TopParken huurder aan om dit bij het doen van de reservering na te vragen. Zo wordteventuele teleurstelling bijaankomst op het park voorkomen.11.8. Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van TopParken (of de particuliere accommodatie-eigenaren), ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder,zijn reisgenoten, zijn huisdieren en/of van derden die zich vanwege huurder in het park bevinden.11.9. Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruikenc.q. niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door TopParken met de waarborgsom worden verrekend.11.10.Huurder verklaart zich bekend met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, etc..11.11.De inrichting/indeling van de accommodaties kunnen verschillen.12. KlachtenOndanks de zorg en inspanning van TopParken kan het voorkomen dat een klacht ontstaat. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de receptie van het park. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, wordt huurder verzocht de klacht op schrift te zetten gedurende de huurperiode.13. AnnuleringsvoorwaardenZonder annuleringsverzekeringóf met annulerings- verzekering en zonder geldige annuleringsreden (zonder dekking) zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. De door huurder aan TopParken verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:a. bij annulering vanaf 93 dagen voor aankomst, 15% van het totale huurbedrag;b. bij annulering vanaf 62 tot 93 dagen voor aankomst, 50% van het totale huurbedrag;c. bij annulering vanaf 31 tot 62 dagen voor aankomst, 75% van het totale huurbedrag;d. bij annulering vanaf 1 tot 31 dagen voor aankomst, 90% van het totale huurbedrag;e. bij annulering op de dag van aankomst of bij een vroegtijdig vertrek, 100% van het totale huurbedrag.14. KostenoverzichtReserveringskosten voor een accommodatie:? 22,00 per boeking vooraf en ? 10,00 bij een boeking gedaan bij de receptie op de aankomstdag. Reserveringskosten voor een kampeerplaats: ? 15,00 per boeking vooraf en ? 7,50 bij een boeking gedaan bij de receptie op de aankomstdag. Wijzigingskosten: ? 15,00 (administratiekosten voor wijzigingen in reeds gemaakte boekingen). Essentiekosten/voorkeursboeking: ? 15,00 voor een accommodatie en ? 7,50 voor een kampeerplaats. Daarnaast krijgt huurder te maken met parklasten/ toeristenbelasting en servicekosten.15. Foto?s en video?sIndien een huurder of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een TopParken publicatie en/of voor weergave op een internetsite van TopParken, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.16. Algemeen16.1. Kennelijke druk- en zetfouten binden TopParken niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een accommodatie of een kampeerplaats. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over accommodatie, wordt bedoeld een chalet, vakantiehuis, bungalow, appartement of trekkershut.16.2. Op alle overeenkomsten tussen huurder en (de parken van) TopParken is Nederlands recht van toepassing. Uw comfortabele chalet ligt aan de waterkant in een prachtig park, dat omringd is door bossen. Het oude stadje Lichtenvoorde ontstond vroeger bij een kasteel, en is nu een gezellige plaats met een uniek karakter. U treft er tal van leuke winkeltjes aan met streekproducten en u kunt van de cultuur genieten opéén van de sfeervolle terrassen. De nostalgie van Lichtenvoorde en de rust op het vakantiepark zijn de lichtpunten van uw welverdiende ontspanning.De omgeving biedt alles wat u maar kunt wensen. Rust op het park en voldoende mogelijkheden om actief te zijn die horen bij een waterrijke omgeving. Om de omgeving te verkennen kunt u fietsen huren op het park.Sterke punten van dit park:- Aan het water- Natuurgebieden- Varen- Cultuur- Winkelen- Horeca en gezellige uitgaansgelegenheden- Veel attracties in directe omgeving Geniet van een luxe vakantie in de Achterhoek in deze nieuwe en stijlvolle villa voor 14 personen. De buitendouche, sauna en jacuzzi in de tuin maken uw verblijf extra aangenaam.Deze ruime villa is van alle denkbare luxe voorzien. Zo bevinden zich in de tuin eensauna,jacuzzienbuitendouche. Wellness faciliteiten, helemaal voor uzelf! De villa biedt voldoende ruimte voor een groep van 14 personen. Tevens zijn er twee huisdieren welkom.De woonkamer is stijlvol ingericht met luxe meubilair in warme kleuren en een sfeerhaard. De eettafel en zithoek bieden beide ruimte voor het hele gezelschap. De open keuken is compleet ingericht en nodigt uit om heerlijke maaltijden te bereiden. Verder beschikt de villa over7slaapkamers,3badkamers, waarvanéén badkamer een sunshower bevat, en2apartetoiletruimtes. De villa biedt daarnaast een smart TV, gratis wifi en vloerverwarming.Rondom de villa bevinden zich meerdere plekken om heerlijk in de buitenlucht te relaxen. Vooral het zonnige terras op het zuiden is een fijne plek! Ook goed om te weten is dat erdrieparkeerplaatsenaanwezig zijn bij de villa. Op het park zijn er voor het plezier van jong en oud: een verwarmd buitenzwembad en kinderbad, sport- en speelvelden, een speeltuin en speeltoestellen, een tennisbaan en een jeu-de-boules baan. Wat kan het ontspannend zijn om aan de oever van de bosvijver te zitten. In de zomermaanden worden de kinderen en ook ouderen aangenaam bezig gehouden door een recreatieteam.Voor wie van de natuur houdt: de omgeving is bosrijk. Het Nationale Park “de Hoge Veluwe” ligt op fietsafstand. Daar kun je in “Museonder” met eigen ogen zien wat er onder het aardoppervlak leeft en geleefd heeft. De tentoonstelling neemt je mee, steeds dieper en dieper de bodem in. Uiteindelijk beland je zelfs in het middelpunt van de aarde. Fietsen kunt u op het park huren. In het Kröller Möller Museum is een wereldberoemde verzameling voornamelijk 19de en 20ste eeuwse beeldende kunst, waar het werk van Vincent van Gogh centraal staat.Een half uurtje rijden met de auto brengt u naar attracties zoals Paleis het Loo in Apeldoorn, de Apenheul in Apeldoorn, Walibi World in Biddinghuizen, Burger’s Zoo in Arnhem, Ouwehands Dierenpark in Rhenen, attractiepark Koningin Julianatoren in Apeldoorn, het Dolfinarium in Harderwijk, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Speelgoed Museum in Brummen, en spannende momenten tijdens rondvluchten, zweefvluchten en parachutespringen vanaf Vliegveld Teuge.Na een heerlijke dag uit kunt u ’s avonds terecht voor een drankje en een hapje in het Grand Café/Restaurant. Zoals u ziet: het hele jaar door vakantieplezier voor jong en oud!

Scroll naar boven